Aydınlatma Metni


Juris Hukuk ve Danışmanlık (“Juris”) Nasuh Akar Mahallesi 1404. Sokak 18/31 Trio Suit Balgat-Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren bir hukuk ve danışmanlık ofisidir. Sizleri, internet sitesi üzerinden işlenen verileriniz kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşımaktayız.

Bizlere sağlanan kişisel verilerinizi koruma sorumluluğumuzu gözeterek İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile sizleri işlediğimiz kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve bu verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Veriler; "Kişisel Veriler", 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtildiği üzere kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir.

Çerezler; İnternet sitelerindeki çevrimiçi deneyiminizi size uygun hale getirmek ve kolaylaştırmak (sizi hatırlamak) amacıyla bizlere ulaştırdığınız bilgilerdir. Çerezlere ilişkin ayarlarınızı internet tarayıcınız üzerinden istediğiniz zaman istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Değişiklik Durumunda; İşbu Aydınlatma Metnini bu sayfada ve/veya makul herhangi bir ortamda, her zaman güncelleyebiliriz. Bu konuya ilişkin olarak, eğer kişisel verileriniz mevcut ise bu güncellemeye ilişkin olarak tarafınıza e-mail aracılığıyla bildirimlerde bulunulur. Eğer kişisel verileriniz tarafımızda mevcut değilse, internet sitemiz üzerinden toplamış olduğumuz verileriniz anonimleştirilmiş veya imha edilmiştir.

İşlenen Kişisel Verileriniz; Kişisel verilerinizi internet sitemiz aracılığıyla

İşleme Amacı ve Hukuki Sebebimiz

1. İletişim formu aracılığıyla; sizlerle iletişim kurmuş olduğunuz amaca yönelik olarak cevap verebilmek amacıyla

Hukuki Sebebimiz:

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

2. Haberler, sektör raporları, araştırmalar, etkinlik davetleri ve hukuki gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek amacıyla

Hukuki Sebebimiz:

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

3. Sizlere hizmet sunabilmek için kurduğumuz iş ilişkisi amacıyla,

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Bu internet sitesi üzerinden doldurmuş olduğunuz formlar ve takip et butonuna kaydolmanız halinde kişisel verilerinizi elde etmekteyiz.

Bunun yanında, kurmuş olduğumuz iş ilişkisi amacıyla elektronik olmayan yollarla kişisel verilerinizi bize iletmiş olmanız sebebiyle ilgili bilgileri elde etmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı; sizlere gerekli yanıtların hazırlanması, haberlerin, sektör raporlarının, araştırmaların, etkinlik davetlerinin ve hukuki gelişmelerin bilgilendirmesinin yapılabilmesi amacıyla, KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması hukuki sebebine dayanarak yalnızca Juris Hukuk ve Danışmanlık adı altında çalışan avukat, avukat stajyerleri ve sekreter ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi asla ticari veya ticari olmayan amaçlarla başka bir yere aktarmamakta ve güvenli bir şekilde korunmasını sağlamaktayız. Açık rızanıza dayanarak işlemiş olduğumuz her kişisel veriniz için her zaman rızanızı geri alma hakkınız mevcut olmakla birlikte, sizleri bu konuya ilişkin olarak size iletilen dokümanların alt kısmında da ayrıca bilgilendirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi asla ticari veya ticari olmayan amaçlarla başka bir yere aktarmamakta ve güvenli bir şekilde korunmasını sağlamaktayız. Açık rızanıza dayanarak işlemiş olduğumuz her kişisel veriniz için her zaman rızanızı geri alma hakkınız mevcut olmakla birlikte, sizleri bu konuya ilişkin olarak size iletilen dokümanların alt kısmında da ayrıca bilgilendirmekteyiz.

(6698 Sayılı Kanun 11. Madde)

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme; ve
  • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Nasuh Akar Mahallesi 1404. Sokak 18/31 Trio Suit Balgat-Çankaya / Ankara adresine veya iletisim@jurishukuk.com mail adresine başvurabilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre sizlere bu konuda bilgilendirme yapılacaktır.