TİCARET HUKUKU & BİRLEŞME VE DEVRALMA


 • Hukuk Denetimi

  Yasal denetim, uyumluluk konularının ötesine geçer. Ayrıca satıcılarınız, müşterileriniz ve rakiplerinizle ilgili olduğu için yasal konumunuzdan tam olarak yararlanmanızı sağlar.

  Hukuki süreçlerin mevzuata uygunluğu ve sektöre münhasır bir şekilde devam edebilmesi adına uzman ekibimizle hukuk denetimi hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmet ile doğacak muhtemel bir uyuşmazlığın önlenmesi, süreçlerin hukuka uygunluğunun sağlanması, hukuki risklerin tespiti noktasında hizmet vermekteyiz.

  Yasal denetim hizmetlerimizin amacı çeşitli yasal risklere maruz kalmanızı sınırlandırmanıza yardımcı olmaktır. Juris, henüz ortaya çıkmamış hukuki uyuşmazlıklar ve riskleri tespit edip, bunların değerlendirilmesi ve en aza indirgenmesi amacı ile profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Şirket Danışmanlığı

  Şirketler için sürekli değişen ekonomik koşullar, sürekli adaptasyon ve ileriye dönük danışmanlık konseptleri gerektirmektedir. Bu kapsamda Türk veya yabancı sermayeli şirket kuruluşu, şube kuruluşu, sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, infisah ve tür değiştirme gibi yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi, hukuki durum tespiti yapılarak risklerin değerlendirilmesi (due diligence), şirketlerin uluslararasılaşması, şirket ana sözleşmelerinin ve şirketlerin gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi, mevzuata dair yenilikler ve yükümlülükler konusunda bilgilendirme ve uyum konularında hizmetler sunmaktayız.

  Bunlara ek olarak Juris, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı yatırımcılara da ilk aşamadan son aşamaya kadar, güven ilişkisini de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir hukuki yardım sağlamaktadır.

  Ekibimiz, bu kapsamda gerekli olan ruhsat ve yasal izinleri temin etmek, proje ve hukuki durum raporları düzenlemek, ortaya çıkabilecek sorunları çözmek ve yatırımı etkileyebilecek hukuki konularda bilgilendirmede bulunmak gibi konularda danışmanlık vermektedir.

  Ekibimiz, tüm şirketler hukuku konuları ve her büyüklükteki işlemler hakkında size disiplinler arası, katma değer ve çözüm odaklı danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

 • Sözleşme Danışmanlığı

  Juris, uzman ekibi ile ulusal ve uluslararası hukukun gereklerine uygun sözleşmelerin hazırlanması, bu sözleşmelerin takibi, denetlenmesi, tadil edilmesi hususlarında profesyonel yaklaşımları hizmetlerini sunmaktadır.

  Sözleşmelerde, tarafların sözleşmeden beklentisi, sözleşmenin niteliği ve sonuçlarının tespit edilmesi önemli olup sözleşme yapılmadan önce yasal denetimi yapılması gerekmektedir. Juris olarak, bu konularda gereken danışmanlık hizmetlerini sunmakta ve önleyici bir hizmet olarak ihtilafların uyuşmazlık safhasına gelmeden riski en aza indirgeyen bir şekilde hizmet vermektedir.

 • Şirket Birleşme ve Devralmaları

  Ekibimiz, ön araştırma (due diligence), taraflarla müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanması, karmaşık birleşme ve devralma işlemlerinin yapılandırılması (Sell-Side, Buy-Side) kapanış ve kapanış sonrası işler de dahil olmak üzere, birleşme ve devralmaların her aşamasında stratejik danışmanlık desteği vermektedir.

  Bu kapsamda; hissedarlık sözleşmeleri, hisse alım satımları, ana sözleşmelerin hazırlanması ve tadili, şirket kuruluşları ve yeniden yapılandırılmaları, joint venture’lar, bölünme ve tür değiştirme, şirket iç yönetimine dair hukuki konular, sermaye işlemleri, kurumsal uyumluluğun sağlanması, çıkış stratejileri, kontrol mekanizmaları ve azınlık haklarının korunması gibi alanlarda sektör odaklı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

  Sınır ötesi birleşme ve devralma işlemlerinin önemi ve karmaşıklığı giderek artmaktadır. Bu kapsamda da Juris müvekkillerini tüm işlem ve aşamalarda, özellikle satın almalar, birleşmeler ve Carve-out’lar ve ortak girişimler gibi stratejik ittifaklar da dahil olmak üzere desteklemektedir.

 • Girişim Sermayesi

  Girişim sermayesi içerisindeki hizmetlerimizi uzman hukukçularımız ve finans danışmanlarımız ile birlikte, ürün geliştirme danışmanlığı ve yatırım danışmanlığı olarak iki şekilde sağlamaktayız:

  Ürün geliştirme danışmanlığı içerisinde, mevcut ürününüz ve/veya yazılımınıza yönelik olarak ulusal ve uluslararası mevzuatları kapsamında piyasa faaliyetlerinin analizi, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum ve finansal yapılandırmayı da içeren genel bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

  Yatırım danışmanlığı içerisinde, mevcut ürününüz ve/veya yazılımınıza yönelik olarak yatırımcılarla kuracağınız ilişkiler, ilişkinin başlangıcından, yatırımın tamamlanmasına kadar yürütülmektedir. Bu kapsamda da başlıca olarak ulusal ve uluslararası fon destekleri, yatırımcıya hazırlık raporları ve yatırım süreci destekleri (birleşme, devralma, hisse payları, sermaye süreçleri) hizmetleri sunulmaktadır.

  Yatırımcı portföyümüz için ise bu hizmetlerin yanında finans, vergi, denetim alanındaki partnerlerimizle birlikte hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimizle yatırımcının en doğru kararı vermesine yardımcı olmak için destek hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetlerle hukuk, finans, vergi, bilgi sistemleri, denetim gibi temel değerleri birleştirerek yatırımcının ihtiyacı olan süreçleri uçtan uca sağlamaktayız.

  Bu kapsamda da Juris olarak, vergi muafiyetleri, finansman süreçleri, girişim sermayesi yatırım ortaklığı, sürdürülebilirlik ve teşvikler anlamında danışmanlık vermekteyiz.

 • Start-up Hukuku/Girişim Hukuku

  Deneyimli uzmanlarımız ve finans danışmanlarımız ile birlikte bir girişimin ihtiyaç duyduğu tüm alanlara ilişkin olarak fikri mülkiyet hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku, bilişim hukuku ve yatırım hukuku kapsamında bütüncül bir hizmet sağlamaktayız. Bir girişimin fikir aşamasındayken ihtiyaç duyduğu hukuki gereksinimlerinden başlayarak son aşamaya kadar, hiçbir hak kaybı yaşanmaması adına hukuki destek ve bu kapsamda ortaya çıkabilecek tüm hukuki sorunlara yönelik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

  Başlıca olarak; girişimin şirketleşmesi süreçleri, fikri ve sınai haklarının korunmasına ilişkin süreçler ve başvurular, yatırım toplama ve büyüme süreçleri, fon ve teşvik bulma, girişimin uluslararasılaşması, iş geliştirme ve iş planının hazırlanması, ilgili sözleşme metinlerinin hazırlanması ve yönetimi noktalarında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

  Juris olarak, yeni iş modelleri için yasal gereklilikleri ve genel koşulları kontrol ediyor, finansman turlarını destekliyor, kişiye özel katılım konseptleri geliştiriyoruz. Yatırımcıların ve kurucuların iç ilişkilerinin şekillendirilmesine yardımcı oluyoruz. Ayrıca yatırımcılara ve kuruculara stratejik kararlar ve başarılı bir şirket kurmanın getirdiği yasal zorluklar konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Son olarak, başarılı bir ‘Exit’ (çıkış) için alınması gereken önlemler ve stratejiler hakkında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.